Ciljevi i Zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci škole

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, koji su utvrđeni zakonom.

Osnovni zadaci i ciljevi naše Škole su:

I. Obrazovanje vaspitača koji će poznavati: prirodu deteta i njegovog razvoja, puteve podsticanja razvoja, institucionalne i vaninstitucionalne oblike rada sa decom, načine prepoznavanja dečjih potreba, oblike saradnje sa decom, roditeljima, ostalim vaspitačima, stručnim saradnicima i lokalnom zajednicom, identifikaciju i korišćenje resursa (u vrtiću i izvan njega), postupke individualizacije i poštovanja prava na različitosti i osobenosti dece i njihovih roditelja i principe inkluzivnog obrazovanja za decu sa posebnim potrebama.

II. Posebno važan cilj naše Škole je da priprema vaspitače koji će da razumeju prirodu i značaj življenja i odrastanja u multikulturnoj zajednici, i vladaju metodama vaspitanja i obrazovanja za život u takvoj zajednici. Značajnost ovako koncipiranog obrazovanja proizilazi iz nekoliko potreba. Vaspitači koji steknu obrazovanje po ovom studijskom programu, imaće veće mogućnosti prilikom zapošljavanja; Nacionalni saveti manjina, snažno su podržali ovu ideju i svojim pismima pružili podršku ovakvom tipu školovanja.

III. Škola koja daje mogućnost negovanja i sopstvenog nacionalnog jezika i kulture i, istovremeno, srpskog jezika i kulture, omogućava bolju integraciju pripadnika nacionalnih zajednica, negovanje sopstvenog jezika i kulture od najranijeg uzrasta na institucionalnom nivou, a isto tako, omogućava i bolje poznavanje i upotrebu srpskog jezika, čime se postiže komunikacijska ravnopravnost.

IV. Pored negovanja jezika i kulture nacionalnih manjina, studijskim programom, takođe se pruža mogućnost vaspitačima da deci predškolskog uzrasta nude znanja i engleskog jezika. Vaspitači koji završe strukovne studije po programu koji predlažemo, biće u stanju da u predškolskim ustanovama uče decu engleskom jeziku.

V. Cilj Škole je i kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog i nenastavnog kadra, tako i samih studenata. Kroz organizovanje skupova, seminara, podsticanja za dalje školovanje, cilj Škole je da stalno promoviše ovakve vrste delatnosti.