20.11.2016.- dr Milan Mišković PDF Print E-mail

STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI TEME ZA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U DEČIJEM

 

VRTIĆU ZA VREME STRUČNE PRAKSE, TREBA OBAVEZNO DA DOĐU NA

 

ZAJEDNIČKI SASTANAK U SREDU, 23.11.2016. U 8,30 ČASOVA U KABINET BR. 3. ZA

 

SASTANAK TREBA DA PRIPREME SLEDEĆ INFORMACIJE U OBLIKU PISANIH

 

DOKUMENATA NA PAPIRU A4 FORMATA:

 

1. Veličina uzorka u istraživanju (broj roditelja, dece...)

 

2. Struktura uzorka (deca, roditelji...)

 

3. Uzrast dece u uzorku

 

4. Konstruisani istraživački instrument (upitnik, spisak pitanja za intervju sa decom ili roditeljima,

 

list posmatranja, ček listu, ili neki drugi istraživački instrument).