Interdisciplinarna naučno-stručna konferencija sa medjunarodnim učešćem / Interdiszciplináris tudományos konferencia nemzetközi részvétellel / Interdisciplinárna vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou úcastou / Interdisciplinary Scientific Conference with International Participation

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad/ Óvóképzo Szakfoiskola Újvidék/

Vysoká skola odborových studií pre vzdelávanie vyehovávatel' ov Nov ý Sad/ Preschool Teachers Training College Novi Sad

Udruženje vaspitača Vojvodine / Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete / Združenie vychovávatelov Vojvodiny / Association of Preschool Teachers of Vojvodina

svakodnevni život deteta

17-19. novembar 2016.

Invitation letter
Application form
Agenda
Committee
Payment fees
Additional programs/ accommodation
Contact