Lična karta predmeta PDF Print E-mail

Lična karta predmeta predstavlja skup informacija kojima se studentima približava, konkretizuje realizacija akreditovanog programa (kao što je prikazano u Knjizi predmeta). Realizacija podrazumeva  nastavnikove i studentske aktivnosti u okviru predmeta tokom date školske godine/semestra za koju se izrađuje Lična karta predmeta.Ona uključuje operativna pojašnjenja kojima se nastavnik služi da što više približi studentima organizaciju  i praćenja rada u njegovom predmetu.

 

Lične karte predmeta:

dr Ana Makišova

1. Kultura govora slovačkog jezika (osnovne studije)

2. Maternji jezik - slovački jezik (osnovne studije)

3. Metodička praksa razvoja govora slovačkog jezika (osnovne studije)


dr Anđelka Bulatović

1. Programi pripreme dece za polazak u školu (osnovne studije)

2. Pedagoški modeli pripreme dece i porodice za školu (master studije)

3. Metodička praksa upoznavanja okoline (osnovne studije)

4. Metodika upoznavanja okoline (osnovne studije)


dr Aniko Utaši

1. Mađarski jezik (osnovne studije)

2. Kultura govora mađarskog jezika (osnovne studije)

3. Mađarska književnost za decu (osnovne studije)

4. Tradicionalne kulture u Vojvodini (osnovne studije)

5. Metodika razvoja govora mađarskog jezika (osnovne studije)

6. Metodička praksa razvoja govora mađarskog jezika (osnovne studije)

7. Mađarski jezik - početni (osnovne studije)

8. Slikovnice za decu kao vizuelna književnost (master studije)


dr Bojan Milošević

1. Metodička praksa fizičkog vaspitanja (osnovne studije)

2. Metodika fizičkog vaspitanja (osnovne studije)

3. Rekareacija i aktivnosti u prirodi


dr Branka Janković

1. Dete i kompjuter (osnovne studije)

2. Informatika i Multimediji (osnovne studije)

3. Matematički Mozaik (osnovne studije)

4. Metodička praksa razvoja matematičkih pojmova (osnovne studije)

5. Metodika razvoja matematičkih pojmova (osnovne studije)

6. Primena statistike u istraživanjima u obrazovanju


dr Dunja Cigić Gavrilović

1. Mentalno zdravlje (osnovne studije)

2. Psihologija odraslog doba i starenja

3. Elementi art terapije u radu vaspitača


dr Ivana Ignjatov Popović

1. Književnost za decu

2. Kultura govora

3. Dramska književnost za decu

4. Istorija drame

5. Primena scenskog izraza u vrtiću

6. Scenska umetnost


dr Jelena Spasić

1. Engleski jezik 1

2. Engleski jezik za vaspitače - Igre i igrovne aktivnosti

3. Engleski jezik za vaspitače - Književnost za decu master studije

4. Metodička praksa engleskog jezika

5. Metodika engleskog jezika


dr Lada Marinković

1. Opšta psihologija

2. Psihologija ranog razvoja i darovitosti

3. Psihologija detinjstva i adolescencije


dr Maja Galić

1. Inkluzija dece sa hroničnim bolestima

2. Najčešći_zdravstveni_problemi_kod_dece

3. Prva pomoć

4. Uticaj savremenog stila života na zdravlje dece

5. Zdravstevno obrazovanje


dr Milena Zorić Latovljev

1. Razvoj govora dece do 3 godine

2. Komunikacija i usvajanje jezičkog sistema kod dece predškolskog uzrasta

3. Metodička praksa razvoja govora

4. Metodika razvoja govora

5. Srpski jezik


dr Milenko Janković

1. Istraživanje u fizičkom vaspitanju

2. Korektivna gimnastika

3. Telesni i motorički razvoj deteta

4. Teorijsko metodički pristup fizičkom vaspitanju


dr Mirjana Matović

1. Metode u muzičkom obrazovanju

2. Metodička praksa muzičkog vaspitanja

3. Metodika muzičkog vaspitanja


dr Nikola Kajtez

1. Filozofija obrazovanja

2. Uvod u multikulturno obrazovanje

3. Filozofija stvaralaštva


dr Nikola Vetnić

1. Vokalno instrumentalna nastava

2. Muzička komunikacija


dr Otilia Velišek Braško

1. Dečja igra i stvaralaštvo

2. Metodička praksa upoznavanja okoline

3. Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja

4. Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju

5. Stručna praksa 5

6. Stručna praksa 6

7. Uvod u inkluziju


dr Svetlana Lazić

1. Opšta pedagogija

2. Organizacija v-o rada dece do 3 godine

3. Psihomotorni razvoj dece do 3 godine

4. Stručna praksa_1

5. Stručna praksa_2

6. Vaspitanje dece do 3 godine


dr Svetlana Radović

1. Metodologija istraživanja u obrazovanju

2. Metodologija pisanja završnog master rada

3. Sociologija


dr Uglješa Colić

1. Likovne igre i dečija kreativnost

2. Likovni aspekti igračaka i njihova izrada

3. Likovno oblikovanje materijala

4. Novi mediji i likovna komunikacija


dr Vesna Colić

1. Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa

2. Predškolska pedagogija

3. Igra kao kontekst dečjeg razvoja i učenja

4. Planiranje, vrednovanje i samovrednovanje u dečjem vrtiću

5. Stručna praksa 1

6. Stručna praksa 2

7. Stručna praksa 3

8. Kontekst realnog programa dečjeg vrtića


Miloš Vasiljević

1. Metodička praksa likovnog vaspitanja u integrisanom programu

2. Metodika likovnog vaspitanja

3. Metodika likovnog vaspitanja


Mirjana Galić

1. Engleski jezik 2

2. Engleski jezik 3

3. Engleski jezik 4


mr Jovanka Ulić

1. Lutkarstvo

2. Oblici dečjeg scenskog stvaralaštva u vrtiću

3. Umetničko stvaralaštvo i dečja likovnost


Silvia Gladić

1. Likovna radionica

2. Likovni elementi

3. Prostorno plastično oblikovanje