Interdisciplinarna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Interdisciplinary Scientific-Professional Conference with International Participatiom

svakodnevni život deteta
Konferencija će biti akreditovana kao oblik stalnog stručnog usavršavanja

22. i 23. novembar 2024.

Invitation letter
Application form
Agenda
Committees
Payment fees
Additional programmes/ accommodation
Contact

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA PRODUŽEN DO 1. JULA!

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

Univerzitet Goce Delčev - Fakultet za obrazovni nauki - Štip

Pedagoško Društvo Vojvodine